Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Приготвяне и предоставяне на готова храна /топъл обяд/ на лицата от целевите групи по проект „Осиг

Срок за получаване на офертите: 12.07.2017

 Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2017-0005 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и предоставяне на готова храна /топъл обяд/ на лицата от целевите групи по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Рудозем““,   във връзка с реализирането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05FMOP001–3.002-0103-С01, сключен между Община Рудозем и Агенция за социално подпомагане по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд” по ОПХ ФЕПНЛ

Решение за откриване на процедура, публикувано на 21.06.2017 г.

Обявление за обществена поръчка, публикувано на 21.06.2017 г.

Файлове за сваляне:

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 19.07.2017 15:54:37
Протоколи от заседания на комисията
Публикувано на : 09.08.2017 14:21:17
Решение №387 от 09.08.2017 г.
Публикувано на : 09.08.2017 14:21:27
обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 05.10.2017 15:44:26
Договор №58 от 08.09.2017 г.
Публикувано на : 05.10.2017 15:44:45