Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0012 „Изработване на технически проекти, КСС и последв

Срок за получаване на офертите: 11.07.2016

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0012 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Рудозем за финансиране по ПРСР 2014-2020 по четири обособени позиции“, Дата на създаване:20.06.2016г.

Решение №233/20.06.2016г. за откриване  на обществена поръчка, публикувано на 20.06.2016г.

Обявление за поръчка ID 737252, публикувано на 20.06.2016г.

Документация за участие, публикувана на 20.06.2016г.

Образци, публикувани на 20.06.2016 г.

Отговор на запитване от заинтересовано лице, на основание чл.180,ал.1 от ЗОП, публикуван на 27.06.2016г.

ЕЕДОП - образец, публикуван на 01.07.2016г.

Отговор на запитване от заинтересовано лице, на основание чл.180,ал.1 от ЗОП, публикуван на 06.07.2016г.

Протокол №1/20.07.2016 г. за дейността на комисията, публикуван на 20.07.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ относно отварянето на ценови оферти, публикувано на 08.08.2016г.

Протокол №2/29.07.2016г. за дейността на комисията, публикуван на 15.08.2016г.

Протокол №3/12.08.2016г. за дейността на комисията, публикуван на 15.08.2016г.

Доклад от 15.08.2016 г. относно работата на комисията

Решение №393/15.08.2016г. за класиране на участниците и избор на изпълнител, публикувано на 15.08.2016г.

Файлове за сваляне:

Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 04.10.2016 11:52:13
Договор №102
Публикувано на : 04.10.2016 11:57:08
Договор №103
Публикувано на : 04.10.2016 11:57:17
Договор №104
Публикувано на : 04.10.2016 11:57:25
Договор №105
Публикувано на : 04.10.2016 11:57:32
Dogovor №106
Публикувано на : 05.10.2016 08:50:11