Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Новини > Актуални новини > ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ ...
Актуални новини
11 декември 2018
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2019 Г.

 

ПРОМЯНА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2019 Г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2019 Г.

Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4а, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица 

 ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2019 Г.

Предложения и становища във връзка с Годишната програма могат да бъдат направени в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на e-mail: obrud@abv.bg или в деловодството в административната сграда на Общинска администрация Рудозем на адрес - гр.Рудозем, бул.”България”№15.

Настоящото обявление е публикувано по електронен път на 11.12.2018г. на следният интернет адрес на община Рудозем: www.rudozem.com.

                                      

С уважение,

РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ

Кмет на община Рудозем.