Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Новини > Актуални новини > Информация за Такса битови отпадъци ...
Актуални новини
06 декември 2017
Информация за Такса битови отпадъци 2018 година

     

 Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018г.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на e-mail: obrud@abv.bg или в деловодството в административната сграда на Общинска администрация Рудозем на адрес - гр.Рудозем, бул.”България”№15.

Настоящото обявление е публикувано по електронен път на 24.11.2017 г. на следният интернет адрес на Община Рудозем: www.rudozem.bg.

 

Заповед №452 от 24.10.2017 г. на Кмета на община Рудозем

МАРШРУТЕН ГРАФИК

ПОКАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗНА

МОТИВИ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА МДТ

ПЛАН- СМЕТКА И КАЛКУЛАЦИЯ

 

публикувано на 25.10.2017 г.