Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Новини > Актуални новини > ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ...
Актуални новини
22 октомври 2018
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - 2019 г.

Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2019г.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на e-mail: ob.rudozem@gmail.com или в  деловодството в административната сграда на Общинска администрация Рудозем на адрес - гр. Рудозем, бул.”България”№15.

С уважение,

РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ
Кмет на община Рудозем.

Заповед №441 от 19.10.2018 г.

Маршрутен график за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване изпълнявани на територията на Община Рудозем за 2019 г.

Настоящото обявление е публикувано по електронен път на 21.11.2018 г. на интернет страницата на Община Рудозем: www.rudozem.bg.

Покана по чл.26, ал.3 от ЗНА

Мотиви

Проект на наредба

Калкулация

План - сметка

Промили