Обяви и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ
20.05.2020
 

Уведомяваме Ви, че в Оба гр. Рудозем е представен Подробен устройствен план (ПУП) - Работен устройствен план (РУП) за ПИ № 63207.501.217, за който е отредено УПИ VI в кв.13 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

     На основание чл. 128 ал.(5) от ЗУТ в 14-дневен срок до (01.06.2020г.) можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

    В посочения срок може да се запознаете с представения проект за ПУП-РУП в ОбА гр. Рудозем в стая №13 или на интернет страницата.


Работен устройствен план (РУП) за ПИ № 63207.501.217

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ