Обяви и съобщения
ОБЯВА
16.02.2021

О Б Я В А

   Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 72/10.02.2021г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.109 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

  Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.


Заповед № 72/10.02.2021г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ