Обяви и съобщения
СЪОБЩЕНИЕ
17.02.2021


ДО
Иван Любомиров Тасев

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С настоящото, на основание чл.18а, ал.10 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ, се съобщава на:

  • Иван Любомиров Тасев с постоянен адрес гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ №59 че:

Със Заповед №481/15.12.2020г. на кмета на община Рудозем, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-159 , УПИ II-159, УПИ III-159  и  УПИ IV-159 находящи се в имот с идентификатор №80399.31.159 в месност Ходж ливада, махала Дуревска, землище на с. Чепинци, общ. Рудозем.

Заповедта  подлежи на обжалване пред Административен съд –Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Рудозем.

Преписката се намира в стая №13 на ОбА-Рудозем и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки работен ден до 16.03.2021г.

Заповед №481/15.12.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ