Заседания
Заседание № 41 / 30.05.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
27.05.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А


      На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и първото извънредно заседание на 30.05.2022 г. /понеделник/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Представяне на актуализиран проект на Устройствена концепция Централна градска част град Рудозем

 Докл: Кмет на Община Рудозем

 

2.Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот ПИ 64207.501.162, за който е отредено УПИ II – озеленяване, в кв.37 по плана на гр. Рудозем, общ. Руодезем/Вх.78 №/21.04.2022 г./

  Докл: Кмет на Община Рудозем

 

3.Определяне на представител за учатие в областна комисия за изработване на Областна здравна карта/Вх. № 90/27.05.2022 г./

Докл: Кмет на Община Рудозем

 

  1. Определяне на представител за участие в областна комисия за изработване на Областна аптечна карта 

Докл: Кмет на Община Рудозем

 5.Допускане изработване на ПУП-ПЛАН СХЕМА за кабелно трасе ниско напрежение /НН/ за захранване на обект:

„Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 199 кw, съгласно чл.147, т.3 от ЗУТ в УПИ I-507.1, кв.21а,/ПИ 05365.507.196/ по плана на с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян” /Вх. № 89/27.05.2022 г./ 

Докл: Кмет на Община Рудозем

 6.Отстъпено право на надстрояване на съществуваща жилищна сграда, построена в общински имот с идентификатор 63207.501.136, за който е отреден УПИ III по плана на град Рудозем/вх.91/27.05.2022г./

 Докл: Кмет на Община Рудозем

7. Одобряване на устройствена План-схема

 Докл: Кмет на Община Рудозем

Протокол

Решения