Обяви и съобщения
ОБЯВА
04.06.2021

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 255/28.05.2021г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за имот с идентификатор: 63207.504.186, представляващо съответно УПИ IХ –ресторант в кв. 7 по плана на гр. Рудозем.

 

Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заповед № 255/28.05.2021г.

Търсене