Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение

Срок за получаване на офертите: 12.07.2018

 

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем“  по Процедура чрез подбор –BG06RDNP001 - 7.006 Площи „Изграждане и /или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение”по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Публикувано на: 05.07.2018г.

Файлове за сваляне:

ОБЯВА
Публикувано на : 05.07.2018 17:00:42
Приложение №2 Образец на КСС
Публикувано на : 05.07.2018 17:09:08
Приложение №3 Образец на КСС
Публикувано на : 05.07.2018 17:09:19
Приложение №4 Образец на КСС
Публикувано на : 05.07.2018 17:22:02
Приложение №5 Образец на оферта
Публикувано на : 05.07.2018 17:22:11