Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Реконструкция и

Срок за получаване на офертите: 05.07.2018

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем”   по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Публикувано на:28.06.2018г.

Файлове за сваляне:

ОБЯВА
Публикувано на : 28.06.2018 13:03:26
Приложение №2 КСС пазарна консултация
Публикувано на : 28.06.2018 13:03:44
Приложение №3 Образец на оферта
Публикувано на : 28.06.2018 13:03:53