Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обяви

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ДО:

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ - ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 

П О К А Н А

за 
провеждане на обществено обсъждане 
на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с настъпила промяна  и

на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.4 и чл.6 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг в община Рудозем, отправям настоящата покана до местната общност за участие в провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг, което обсъждане ще се проведе не на по-рано обявената в бр.136 от 21-23 ноември 2014г. във Вестник „Отзвук” и публикувана на интернет адреса на община Рудозем и поставена на таблото в административната сграда на община Рудозем на 18.11.2014г., дата 27.11.2014г., а ще се състои на 05.12.2014г. /пети декември, две хиляди и четиринадесета година/ от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Рудозем, намираща се на втория етаж на административната сграда на община Рудозем на адрес: гр. Рудозем, бул. България № 15.

 

Предложението ми е за поемане на дългосрочен общински дълг при следните условия:

 Поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране на съществуващ дълг по Договор за банков кредит от 22.03.2013г., сключен между община Рудозем и „ИНВЕСТБАНК“ АД, при общ размер на кредита в размер на 1 999 990 .00 лева.

Предлагам за обсъждане с дългосрочния заем да се погасят задълженията по договора за съществуващия кредит, който към 25.11.2014г. възлиза общо на 1 999 990.00 лева – главница.


Цел на кредита: покриване на съществуващи задължения към „ИНВЕСТБАНК”АД.

По договора за кредит с „ИНВЕСТБАНК“ АД не се дължат наказателни лихви и комисионни при предсрочно погасяване.

Цел на кредита: погасяване съществуващи задължения към „ИНВЕСТБАНК”АД по Договор за банков кредит сключен на 22.03.2013г., който е с краен срок 22.03.2015г. за издължаване на кредита. Като неизплащането на съществуващото задължение  ще доведе до нарушаване на бюджетната финансова автономия и дисциплина на община Рудозем, невъзможност за разплащане на съществуващи задължения и изпълнение на основни социални функции на община Рудозем.

Предлагани параметри, при които да бъде поет дългосрочен общински дълг:

  1. Общ размер: 1 999 990.00 /един милион деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет/ лева.
  2. Вид на дълга: чрез заем от финансова институция, избрана въз основа на процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
  3. Цели: рефинансиране на съществуващ дълг.
  4. Обезпечения: настоящи и бъдещи постъпления по бюджетната сметка на община Рудозем от собствени приходи по чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси.
  5. Срок на издължаване: не повече от 180 /сто и осемдесет/ месеца, считано от момента на усвояването на част или целия размер на кредита.
  6. Годишен размер на плащанията по дълга (главница, лихви, такси, комисионни и други плащания): за всяка отделна година не повече от 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Рудозем.
  7. Условия за погасяване на дълга:

  Погасяване на главницата: по погасителна схема /план/, която предвижда разпределение на дълга на равни месечни вноски, като се съобрази размерът на усвоената част от кредита.

Погасяване на лихвата: извършва се ежемесечно, считано от датата на усвояване на кредита, съобразно усвоеното и се начислява върху остатъчната стойност на главницата.

Възможност за предсрочно погасяване изцяло и/или на части без такса за предсрочно погасяване.

  Такси, комисионни и други по обслужване на дълга: без такси за управление, ангажимент, предсрочно погасяване и други такси и комисионни по кредита и без изискване от кредитиращата институция за учредяване на ипотека и/или застраховка по кредита.

  1. Максимален размер на лихвения процент – фиксиран, в размер не повече от 6.0 % годишно.

Допълнителна информация по гореизложеното е на разположение на заинтересованите лица в стаи 13 и 15, намиращи се на втория етаж на административната сграда на община Рудозем на адрес: гр. Рудозем, бул. България № 15.

Лица за контакт:

Севдалин Странджалиев – Директор на Дирекция „Финансово счетоводна дейност и Бюджет“ в община Рудозем.

Милена Русева – Главен счетоводител в община Рудозем.

 

Писмени становища и предложения по темите на обсъждането могат да се подават и изпращат всеки работен ден от всички граждани и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Рудозем.

Данни за получаване на становища и предложения:

Община Рудозем, гр. Рудозем, бул. „България” № 15;

факс: 0306 / 99141; e-mail: obrud@abv.bg

 

Настоящата покана за обществено обсъждане е публикувана по електронен път на 25.11.2014г. на следния интернет адрес на община Рудозем: www.rudozem.bg

 

С уважение,
РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ 

Кмет на община Рудозем

ИЗМЕНЕНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ