Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Общински съвет

Общински съветници /мандат 2011-2015/

План
За работата на Общински съвет – гр. Рудозем
за 2015 година

І. Заседания на Общинския съвет:

На 16.01.2015 г. с дневен ред:

1) Приемане на План за работата на Общинския съвет за 2015 година.
Докл.: Председател на ОбС

2) Отчет за работата на Общински съвет и неговите комисии през второто полугодие на 2014 год.
Докл: Председател на ОбС

На 05.02.2015 г. с дневен ред:

1) Отчет за изпълнението на Бюджета на Общината за 2014 година.
Докл: Кмет на Община Рудозем


2) Приемане на Бюджета на Общината за 2015 година.
Докл: Кмет на Община Рудозем

3) Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2014 година.
Докл: Кмет на Община Рудозем


На 19.03.2015 г. с дневен ред:


1) Приемане на годишен план за работата по Закона за приватизационния и следприватизационен контрол.
Докл: Кмет на Община Рудозем

2) Отчет за работата на комисията по безопасност на движението.
Докл: Кмет на Община Рудозем

 

На 23.04.2015 г. с дневен ред:

1) Разглеждане на годишните отчети на Общинските фирми.
Докл.: Управители на фирми

2) Информация за снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа за сезон 2014-2015 година.

Докл: Кмет на Община Рудозем

 

На 21.05.2015 г. с дневен ред:

1) Информация за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност.
Докл.: Кмет на Община Рудозем
2) .....................................................................................................................

 

На 18.06.2015 г. с дневен ред:

1) Информация за изпълнението на сключени концесионни договори.

 Докл: Кмет на Община Рудозем

2) ………………………………………………………………………….

На 23.07.2015 г. с дневен ред:

1) Отчет за работата на Общински съвет и неговите комисии за първото полугодие на 2015 година.
Докл.: Председател на ОбС

2) Отчет за изпъление решенията на Общинския съвет за пълвото полугодие на 2015 година.

Докл: Кмет на Община Рудозем

3) Информация за подготовката и провеждането на традиционни празник на град Рудозем.

Докл: Кмет на Община Рудозем

На 20.08.2015 г.с дневен ред:

1) Отчет за изпълнение на Общинския бюджет за първото полугодие на 2015 година.
Докл.: Кмет на Община Рудозем
2) Утвърждаване на структурата на училищната мрежа и детски градини за учебната 2015-2016 година.
Докл.: Кмет на Община Рудозем

3) Утвърждаване на маломерните паралелки в училищата.

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 

На 24.09.2015 г. с дневен ред:

1)  Информация за участието на община Рудозем в дружества и организации със стопанска и нестопанска цел и тяхната дейност.

Докл.: Кмет на Община Рудозем

2)  …………………………………………………………………………………. 

На 22.10.2015 г. с дневен ред:

1)   Информация за зимната подготовка на Общината.

Докл.: Кмет на Община Рудозем

2)    …………………………………………………………………………………. 

На 19.11.2015 г. с дневен ред:

1)   Отчет за изпълнението на проектите, изпълнявани от община Рудозем.

Докл.: Кмет на Община Рудозем

2)    ………………………………………………………………………………….

На 17.12.2015 г. с дневен ред:

1)  Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 година.

Докл.: Кмет на Община Рудозем

2)  Приемане размера на местните данъци, такси и услуги на територията на Общината за 2016 година.

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 

ІІ. Заседания на постоянните комисии към Общинския съвет.

1) Постоянните комисии към Общинския съвет провеждат своите заседания един или два дена преди заседанията на Общинския съвет.
2) Те разглеждат въпросите от дневния ред за заседанията на Общинския съвет, разпределени им от председателя.
3) Постоянните комисии разглеждат и предложения и становища от Общинска администрация, внесени от кмета на Общината
4) По определени жизненоважни и наболели въпроси постоянните комисии могат да провеждат специални заседания

 


ІІІ. Други мероприятия

1) Общинските съветници участват в организирани срещи с гражданите по населени места с предварително оповестен график.
2) Общинските съветници участват във всички важни обществено значими мероприятия.
3) Организиране на срещи за обмяна на опит с колеги от други общини.
4) Общинския съвет може да провежда изнесени извънредни заседания за решаване на важни въпроси на кметствата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящия план е приет с Решение №448/16.01.2015г. на Общински съвет – Рудозем.