Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.
„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем
08.06.2020

Уникален номер в АОП 00254-2020-0012 Публично състезание с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: /06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)
Условия за отваряне на офертите: /07/2020 (дд/мм/гггг)   :30 (чч:мм)


Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 08.06.2020 г.
Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 08.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 11.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, /препратка към АОП/, публикувано на 25.11.2021 г.Прикачени документи:

Документация за участиепубликувано на  2020.06.08 г. 
Протокол №1публикувано на 2020.09.02 г.
Съобщение, публикувано на 2020.10.09 г.
Протокол №2, публикувано на 2020.10.14 г.
Протокол №3, публикувано на 2020.10.14 г.
Окончателен протокол, публикувано на 2020.10.14 г.
Решение №ОП-25/14.10.2020 г., публикувано на 2020.10.14 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 2020.11.11 г.
Договор №89/09.11.2020 г., публикувано на 2020.11.11 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 25.11.2021 г.
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат