Заседания

Заседание № 28/12.10.2021 г.на Общински съвет - гр. Рудозем
09.10.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и осмото извънредно онлайн заседание на 12.10.2021 г. /вторник/ от 17:00 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:      1. Одобряване на Устройствена план-схема на обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода”./вх №182/11.10.2021г./  1.1. Приложение 1 - План схема Докл: Кмет на Община РудоземЛинк за видеоконференция: https://meet.google.com/nsc-sfxb-sfw

Заседаниe №27/30.09.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
24.09.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и седмото редовно онлайн заседание на 30.09.2021 г. /четвъртък/ от 17:00 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:      1. Актуализация на бюджета на Община Рудозем за периода към /вх.№ 178/24.09.2021 г./     1.1. Приложение     1.2. Приложение   Докл: Кмет на Община РудоземПротокол Решения Линк за видеоконференция: https://meet.google.com/wjy-kcvk-uoh    

Заседаниe №26/15.09.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
08.09.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А             На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и шестото редовно онлайн заседание на 15.09.2021 г. /сряда/ от 16:00 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. -  12.2020 г. /вх.№ 152/26.08.2021 г./           1.1. Обяснителна записка         1.2. Отчет данни по ЕБК за Изпълнението на бюджета         1.3....

Заседаниe №25/29.07.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.07.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и петото редовно заседание на 29.07.2021 г. /четвъртък/ от 16:30 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Предоставяне на фабрично нов автомобил - общинска собственост за безвъзмездно управление на ОД на МВР – Смолян, за нуждите на Участък - Рудозем към РУ - Мадан. /вх.№ 132/17.06.2021 г./ Докл: Кмет на Община Рудозем Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане...

Заседаниe №24/24.06.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
18.06.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А             На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и четвъртото редовно заседание на 24.06.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г./вх.№ 131/17.06.2021 г./    Докл: Кмет на Община Рудозем Даване на мандат от Общински съвет - Рудозем за представяне позицията на общината, съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване...

Заседаниe №23/26.05.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
20.05.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и третото извънредно онлайн заседание на 26.05.2021 г. /сряда/ от 15:00 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Повторно приемане на Решение № 201, взето от Общински съвет - Рудозем на заседание, проведено на 29.04.2021 г., с Протокол № 5 /вх.№ 103/20.05.2021 г./     1.1. Приложение   Докл: Зам. Председател на Общински съвет - РудоземЛинк за видеоконференция: meet.google.com/mpy-sjmg-aqpПротокол 23Решение