Заседания

Заседание № 42/ 30.06.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
24.06.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На  основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и второто редовно заседание на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2022 г./Вх. №92/30.05.2022 г./   Докл: Кмет на Община Рудозем 2.Определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за 7 кв. м., построени на д площта, за която е учредено право на строеж върху имот с идент....

Заседание № 41 / 30.05.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
27.05.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А       На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и първото извънредно заседание на 30.05.2022 г. /понеделник/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Представяне на актуализиран проект на Устройствена концепция Централна градска част град Рудозем  Докл: Кмет на Община Рудозем   2.Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот ПИ 64207.501.162, за който е отредено УПИ II – озеленяване, в кв.37...

Заседание № 40 / 28.04.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
21.04.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А       На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94а, ал. 1, чл. 71а, ал.1-6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесетото редовно заседание на 28.04.2022 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем и отдалечено чрез платформа за видеоконференции при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2020 г. /Вх.№39/25.03.2022 г./ 1.2. Отчет   Докл: Управител на "СМДЛ-Рудозем"ЕООД   2.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община...

Заседание № 39 / 11.04.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
11.04.2022
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94а, ал. 1, чл. 71а, ал.1-6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и деветото извънредно заседание на 14.04.2022 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем и отдалечено чрез платформа за видеоконференции при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради...

Заседание № 38 / 04.04.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
31.03.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А                     На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, чл.67, ал.1 и чл. 72, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и осмото извънредно изнесено заседание на 04.04.2022 г. /понеделник/ от 17:00 часа в сградата на Народно читалище "Звезда-1950" с. Елховец при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. Актуално състояние на път III-8608 Рудозем – Елховец – Пловдивци     Докл.: Председател на Общински съвет-РудоземПротоколРешение

Заседание № 37 / 31.03.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
25.03.2022
  П О К А Н А       На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, чл.15, ал.1,чл.67,ал.1 и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и седмото  заседание на 31.03.2022 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    1.Приемане на Общинскa програма за закрила на детето на община Рудозем за 2022 г./вх. №42/25.03.2022 г./      1.1.Програма за закрила на детето         Докл: Кмет на община Рудозем Приемане на Общински план за младежта на община...