Заседания

Заседание № 58/ 25.09.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
20.09.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и осмото редовно заседание на 25.09.2023 г. /понеделник/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2023 г. /Вх. № 155/19.09.2023 г./ Докл.: Кмет на Община Рудозем  2.Постъпило искане с вх. № 24-00-473/05.09.2023 г. от Розета Чечкова - Началник на Общинска служба по...

Заседание № 57 / 30.08.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
25.08.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А  На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и седмото редовно заседание на 30.08.2023 г. /сряда/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Определяне размера на възнагражденията на кметоветеДокл.: Кмет на община Рудозем2. Приемане на бюджета на община Рудозем за 2023 г./                     2.1. План капиталови разходи        2.2. Приложения: Доклад, 1-Приход МД, 1-Приход обща,...

Заседание № 56 / 25.07.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
20.07.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А  На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и шестото редовно заседание на 25.07.2023 г. /вторник/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Рудозем през първото шестмесечие на 2023г./Вх. № 127/18.07.2023 г./ Докл.: Началник на РСПБЗН  2 Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2023 г.  /Вх.№ 126/18.07.2023...

Заседание № 55 / 19.06.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
16.06.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и петото извънредно заседание на 21.06.2023 г. /сряда/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Приeмане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училища на територията на община Рудозем./Вх.№ 102/16.06.2023 г./1.1.Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, отписване и преместване...

Заседание № 54 / 29.05.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.05.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и четвъртото редовно заседание на 29.05.2023 г. /понеделник/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2022 г. -  31.12.2022 г. /Вх. №80/12.05.2023 г./  1.1.Обяснителна записка  1.2.Отчет данни по ЕБК за Изпълнението на бюджета  1.3.Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския...

Заседание № 53 / 18.05.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
12.05.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и третото редовно заседание на 18.05.2023 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2022 г. -  312.2022 г. /Вх. №80/12.05.2023 г./  1.1.Обяснителна записка  1.2.Отчет данни по ЕБК за Изпълнението на бюджета  1.3.Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата...

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат