Заседания

Заседание № 48 / 30.12.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.12.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и осмото редовно заседание на 30.12.2022 г. /петък/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Изграждане на изкуствени неравности на път II - 86 Смолян-Търън - Средногорци- Рудозем- граница Гърция, поставяне на пешеходни пътеки тип "Зебра" и изграждане на тротоари в кв. „Койнарци" до гр. Рудозем от км.129+476 до км 130+800. /Вх.№219/23.12.2022 г./ Докл.: Група...

Заседание № 47 / 16.12.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
11.12.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и седмото редовно заседание на 16.12.2022 г. /петък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:          1.  Преразглеждне на върнато от Областен управител решение /Вх. № 201/16.11.2022 г./           1.1. Заповед на Областния управител           1.2. Решение №410/27.10.2022 г. Докл.: Председател на ОбС      2. Изграждане на изкуствени неравности на път 11 - 86...

Заседание № 46/ 27.10.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
21.10.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и шестото редовно заседание на 27.10.2022 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:          1.  Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2022 г./Вх.№188/20.10.2022 г./ Докл.: Кмет на Община Рудозем      2. Закриване на общинско социално предприятие „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ - РУДОЗЕМ“. /Вх.№186/20.10.2022...

Заседание № 45/ 15.09.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
10.09.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и петото редовно заседание на 15.09.2022 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. /Вх.№154/31.08.2022 г./         1.1. Обяснителна записка         1.2. Отчет данни по ЕБК за Изпълнението на бюджета         1.3. Отчет данни...

Заседание № 44/ 22.08.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
17.08.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯНП О К А Н А        На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и четвъртото редовно заседание на 22.08.2022 г. /понеделник/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:      Дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Рудозем през първото шестмесечие на 2022 г. /Вх.№134/26.07.2020 г./ Докл: Началник РСПБЗН Рудозем Изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Рудозем/Вх.№132/26.07.2020 г./  Докл: Кмет на Община Рудозем  Работата на Общински съвет – Рудозем...

Заседание № 43 / 12.08.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
11.08.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А        На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1, както и 94а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и третото извънредно заседание на 12.08.2022 г. /петък/ от 15:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:      1. Одобряване на Устройствена план – схема за обект: „ Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор „ Мочура” – с. Елховец- гр. Рудозем и прилежащите му съоръжения от съществуваща разпределителна шахта Спирателен Кран (РШ СК) към...