Заседания

Заседаниe №34/04.02.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
28.01.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и четвъртото извънредно онлайн заседание на 04.02.2022 г. /петък/ от 17:00 часа при следния    Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация /Вх. № 11/28.01.2022 г./1.1. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински...

Заседание № 33 / 15.01.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
14.01.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и третото извънредно онлайн заседание на 15.01.2022 г. /събота/ от 17:00 часа при следния    Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Повторно приемане на Решение № 296, прието от Общински съвет – Рудозем на заседание, проведено на 30.12.2021 г., по Протокол № 32  /Вх. № 06/14.01.2022 г./1.1. Заповед № АП-03-14-15/12.01.2022 г. Докл.: Кмет на община    Повторно приемане на Решение № 297, прието от Общински съвет –...

Заседаниe №32/30.12.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.12.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и второто редовно онлайн заседание на 30.12.2021 г.  /четвъртък/ от 16:00 часа при следния     Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Одобряване на План-сметка и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2022 година./ Вх. № 225/23.12.2021 г./1.1.План-сметка1.2. Промили1.3. Нова план-сметка по предложение на Икономическа комисия1.4. Промили по предложение на Икономическа комисия1.5. Доклад Докл.: Кмет на община   Приемане на Наредба за изменение...

Заседание № 31 / 20.12.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
16.12.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и първото извънредно онлайн заседание на 20.12.2021 г. /понеделник/ от 16:00 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1. Използване на част от финансовите средства за месечни обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлене на отпадъците за 2021г.Докл.: Кмет на общинаПротоколРешение

Заседание № 30 / 06.12.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
01.12.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на тридесетото онлайн заседание на  06.12.2021 г. /понеделник/ от 16:30 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:      Повторно приемане на Решение № 281, прието от Общински съвет – Рудозем на заседание, проведено на 04.11.2021 г., по Протокол № 29 /вх. №209/01.12.2021 г./1.1. Приложения Докл: Кмет на Община Рудозем Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Рудозем за...

Заседаниe №29/04.11.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
28.10.2021
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А             На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и деветото редовно онлайн заседание на  04.11.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.Подготовката на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон /вх. №188/21.10.2021 г./ Докл: Кмет на Община Рудозем 2.Актуализация на Бюджет 2021 г. към 01.10.2021 г. /вх. №199/27.10.2021 г./2.1. Приложение - Приходи2.2. Приложение - Разходи Докл: Кмет на Община Рудозем 3.Числеността на Доброволно формировапие „Спасител“ гр.Рудозем /вх. №183/11.10.2021...