Заседания

Заседание № 54 / 29.05.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.05.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и четвъртото редовно заседание на 29.05.2023 г. /понеделник/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2022 г. -  31.12.2022 г. /Вх. №80/12.05.2023 г./  1.1.Обяснителна записка  1.2.Отчет данни по ЕБК за Изпълнението на бюджета  1.3.Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския...

Заседание № 53 / 18.05.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
12.05.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и третото редовно заседание на 18.05.2023 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2022 г. -  312.2022 г. /Вх. №80/12.05.2023 г./  1.1.Обяснителна записка  1.2.Отчет данни по ЕБК за Изпълнението на бюджета  1.3.Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата...

Заседание № 52 / 02.05.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
25.04.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А  На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и второто редовно заседание на 02.05.2023 г. /вторник/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем" ЕООД през 2022 година../Вх. № 30/102.2023 г./ 1.1.Prilojenia Докл.: Кмет на Община Рудозем  2. Финансиране на дейности, свързани с управлението на отпадъците на основание чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване...

Заседание № 51 / 06.04.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
05.04.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и първото извънредно заседание на 06.04.2023 г.  от 07:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 450/09.03.2023 г. /Вх. № 55/30.03.2023 г./ Докл.: Кмет на Община Рудозем 2. Издаване на Запис на заповед от община Рудозем в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), обезпечаващ ½ от...

Заседание № 51 / 05.04.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
30.03.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и първото извънредно заседание на 05.04.2023 г. /сряда/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 450/09.03.2023 г. /Вх. № 55/30.03.2023 г./ Докл.: Кмет на Община Рудозем 2. Издаване на Запис на заповед от община Рудозем в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), обезпечаващ ½ от...

Заседание № 50 / 09.03.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
03.03.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на петдесетото редовно заседание на 09.03.2023 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Продажба на имот–частна общинска собственост представляващ имот с идентификатор 63207.506.58 по КК на гр. Рудозем за който е отреден УПИ Х-за жилищно застрояване, кв.69 по ПУП на гр. Рудозем /Вх. № 15/23.01.2023 г./1.1. Приложения Докл.: Кмет на Община Рудозем  2. Предоставяне на безвъзмездно...