Заседания

Заседаниe №24/24.06.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
18.06.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А             На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и четвъртото редовно заседание на 24.06.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г./вх.№ 131/17.06.2021 г./    Докл: Кмет на Община Рудозем Даване на мандат от Общински съвет - Рудозем за представяне позицията на общината, съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване...

Заседаниe №23/26.05.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
20.05.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и третото извънредно онлайн заседание на 26.05.2021 г. /сряда/ от 15:00 часа при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Повторно приемане на Решение № 201, взето от Общински съвет - Рудозем на заседание, проведено на 29.04.2021 г., с Протокол № 5 /вх.№ 103/20.05.2021 г./     1.1. Приложение   Докл: Зам. Председател на Общински съвет - РудоземЛинк за видеоконференция: meet.google.com/mpy-sjmg-aqp

Заседаниe №22/10.05.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
07.05.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и второто извънредно онлайн заседание на 10.05.2021 г. /понеделник/ от 17:30 при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост /Вх. № 87/28.04.2021 г./Докл: Кмет на Община Рудозем    2.Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП –План за регулация и застрояване  (ПРЗ)  за УПИ – I, ПИ № 1.699...

Заседаниe №21/29.04.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.04.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и първото редовно заседание на 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    1.Справка за дейността на Районно управление – гр. Мадан за 2020 година /вх.№ 70/13.04.2021 г./ Докл: Началник РУ- Мадан   2.Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2020 г./вх. №40/19.02.2021 г./ Докл: Управител на „СМДЛ Рудозем“ЕООД  3.Актуализация на Бюджета на община Рудозем за 2021...

Заседаниe №20/31.03.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
30.03.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на двадесетото извънредно онлайн заседание на 31.03.2021 г. // от 16:00 при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Информация за изпълнение решения № 36/31.01.2020 г. и №145/10.12.2020 г. на Общински съвет  Докл: Кмет на Община Рудозем  Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община Рудозем 2021-2027 г. /ПИРО/ /вх. № 46/16.03.2021 г./        2.1. План за развите на...

Заседаниe №19/25.03.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
19.03.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 71а, ал. 1 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на деветнадесетото редовно заседание на 25.03.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 часа , което ще се проведе в онлайн форма при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:     Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет през 2020 год. /вх.№ 58/18.03.2021 г./ Докл: Кмет на Община Рудозем Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община Рудозем 2021-2027 г. /ПИРО/ /вх. № 46/16.03.2021 г./2     2.1. Приложения - ПИРО Докл: Кмет на Община Рудозем   Кандидатстване на  Община Рудозем с проектно предложение "Канализация за...

Търсене