Заседания

Заседание № 8 / 29.02.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
22.02.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А             На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на осмото редовно заседание на 29.02.2024 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Приемане на окончателен ликвидационен баланс на „Спортни бази – Рудозем“ ЕООД/л/, гр. Рудозем към 31.12.2023 г. и докладна записка от Ликвидатора на „Спортни бази – Рудозем“ ЕООД/л/, относно заличаването на дружеството от търговския регистър /вх. №57/22.02.2024 г./1.1. Приложения Докл: Председател на ОБС-Рудозем Отчет...

Заседание № 7 / 15.02.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
09.02.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А             На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на седмото извънредно заседание на 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Одобряване на оценка за продажба на УПИ VІ-383, кв.50 по плана на с.Чепинци, общ. Рудозем /31/07.02.2024 г./1.1. Приложения Докл.: Кмет на Община Рудозем  2.Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПР за поземлен имот с идентификатор 63207.506.211 по кадастралната карта...

Заседание № 6 / 30.01.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.01.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А             На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на шестото редовно заседание на 30.01.2024 г. /вторник/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Рудозем през 2023 г. . /вх. № 8/12.01.2024 г./ Докл.: Началник РСБПЗН-Рудозем  2. Приеманe на План за работа на Общински съвет – Рудозем за 2024 г. вх. №...

Заседание № 5/ 29.12.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
28.12.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А             На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петото редовно заседание на 29.12.2023 г. /петък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2023 г. /вх. №215 /21.12.2023 г./                                      Докл.: Кмет на Община...

Заседание № 4/ 12.12.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
11.12.2023
П О К А Н А             На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - Рудозем на четвъртото извънредно заседание на 12.12.2023 г.  /вторник/  от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:     Отмяна на Решение № 8/15.11.2023 г. на Общински съвет - Рудозем, прието по Протокол № 2, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Смолян със Заповед № АП-03-14-542/30.11.2023 г./вх. №209/11.12.2023 г./1.1. Заповед на Областен управител Докл.: Председател на Общински съвет – Рудозем   Актуализация...

Заседание № 3 / 27.11.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
21.11.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А             На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на третото редовно заседание на 27.11.2023 г. /понеделник/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2023 г. /вх. №195 /21.11.2023 г./                                 ...

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат