Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Рудозем за 2020 г.
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В
ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2020 г.

 

      
 І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Рудозем за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;

5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти;   

6. Обектите от първостепенно значение.

                    
ІІ.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 
Буква/№ по ред Вид дейност Прогнозен резултат в лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. От управление на имоти-общинска собственост  
  1. Отдаване под наем на помещения, сгради, жилища 33 000,00
  2. Отдаване под наем на земя 5 000,00
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост: 38 000,00
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост  
   1. Продажба на имоти-общинска собственост , отстъпено право на строеж, продажба на земя на законно реализирани сгради с ОПС 375 654, 00
   2.  Продажба на активи при ликвидация на общинска фирма „ПРОГРЕС СТРОЙ” 400 000,00
  Всичко от управление и разпореждане с имоти-общинска собственост: 813 654, 00
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
А. С цел оптимизиране на разходите Община Рудозем има сключен договор с:  
1. Агенция по геодезия, картография и кадастър за извършване на технически услуги /издаване на скици, попълване на имоти в кадастралните карти и кадастралните регистри/; 1 000,00
2. Информационни медии за информационно обслужване включващо и обявленията на Общинска администрация; 1 000,00 
3. Лицензиран оценител за изготвяне на оценки; 10 000,00
4. Заснемане на общински имоти и изготвяне на ПУП 20 000,00 
Б. Други разходи  
1 Отчуждаване; 10 000,00
Разходи за търгове; 6 000,00
Разходи свързани с дейността на дирекция „Общинска собственост” 1 000,00
Всичко разходи: 49 000, 00

 

 

              
ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

А. Имоти, които Община Рудозем има намерение да предостави под наем:

 1. При постъпване на искания до кмета на Община Рудозем за предоставяне под наем на имоти общинска собственост от страна на физически и юридически лица се процедира по реда на чл.14 от ЗОС; 
  • Помещения

 

 

ИМОТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1

Сладкарница ул. „България” 15-155,63 м2

 Заведение без алкохол

2

Банков офис ул. „България” 13 – 32,00 м2

Банков офис

3

Покрит имот с. Чепинци – 18,35 м2

Продажба на промишлени стоки

4

Услуги с. Чепинци-19,00 м2

Занаятчийски услуги

5

ул. „България” 13 – 10,85 м2

Фризьорски салон

6

Магазин с. Елховец, м. Кокалич 31,53 м2 + 41,25 м2

Продажба на хранителни стоки и склад

7

Шивашки цех с. Елховец, М. Кокалич – 84,64 м2

Производствени дейности

8

Офис с. Равнината 23,50 м2

Административен офис

9

Културен дом ул. „България” 13- 15 м2 + 75 м2

Поставяне на антена

10

Магазин с.Чепинци мах.Дуревска-56,88 м2

Продажба на хранителни стоки

11

Хранителен магазин ул. „България” 15- 151,22 м2

Продажба на хранителни стоки

12

Офис Гр. Рудозем –  7,84 м2

Административен офис

13

Банкомат Гр.Рудозем ул. „България” 11-3,00 м2

банкомат

14

Магазин с.Грамаде – 28,00 м2

Продажба на хранителни стоки

 15

Покрит имот Гр. Рудозем , УПИ І-автогара, кв.39 -11,70 м2

ателие

16

Покрит имот Гр. Рудозем УПИ І-автогара, кв.39 – 61,70 м2

Производство и продажба на закуски

17

Банкомат Гр.Рудозем ул. „България” 15-2,00 м2

Банкомат

18

Покрит имот Гр. Рудозем Ул.Койнарци Склад – 15,18 м2

 склад

19

Покрит имот Гр. Рудозем ул. „България” 13– 35,61 м2

Занаятчийски услуги

20

Две помещения УПИ І-автогара, кв.39 Рудозем – 42,35 м2

клуб

21

Помещение І етаж УПИ ІІІ, кв.30 с.Елховец – 114,40 м2

Производствени дейности

22

Бюфет СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Рудозем – 17,25 м2

Продажба на закуски 

23

Ученически стол ОУ „Васил Априлов” гр. Рудозем – 63,69 м2

Ученическо хранене

24

Ученически стол ОУ „Христо Ботев” с.Елховец -60,00 м2

Ученическо хранене

25

Покрит имот Гр. Рудозем, УПИ І-автогара, кв.39 - 96,07 м2

Производствени дейности

26

Покрит имот Гр. Рудозем УПИ І-автогара, кв.39 – 10 м2

Продажба на промишлени стоки

27

Покрит имот Гр. Рудозем УПИ І-автогара, кв.39 – 20,20 м2

Административен офис

28

Покрит имот Гр. Рудозем УПИ І-автогара, кв.39 – 15,59 м2

Административен офис

29

Покрит имот Гр. Рудозем УПИ І-автогара, кв.39 – 12,18 м2

Административен офис

30

Помещение С.Елховец УПИ VІ, кв.49 -264 м2

Производствени дейности

 

 • Терени

 

 

ИМОТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1

Терен  Част от имот с идентификатор 63207.501.22.-4,60м2

Продажба на плодове и зеленчуци

2

Терен  Част от УПИ ІІ, кв.37 44,80м2

склад

3

Терен Част от УПИ ІІ, кв.37 -9,72м2

 Продажба на промишлени стоки

4

Терен 12,00 м2,с. Равнината

Заведение без алкохол

5

Терен Част от имот с идентификатор 63207.501.20-9,40 м2

Продажба на хранителни стоки

6

Терен Част от имот с идентификатор 63207.501.169 -139 м2  

Заведение без алкохол

7

Терен Част от имот с идентификатор 63207.501.169 -70 м2  

Заведение без алкохол

8

Терен  20,00 мС.Витина

Търговска дейност

9

Терен Гр.Рудозем УПИ І-автогара, кв.39-78 м2

Мобилна автомивка

10

Терен Част от имот с идентификатор 63207.501.187 -9 м2  

Всестранни услуги

11

Терен Част от имот с идентификатор 63207.501.40 -6 м2  

Продажба на закуски

12

Терен Част от имот с идентификатор 63207.503.50 -1 м2 

Кафе автомат

13

Терен Част от имот с идентификатор 63207.506.830 -1 м2  

Кафе автомат

 

 • Жилища
 

Адрес на жилището

Площ м2

1

Ул. „Хан Аспарух”бл.1А, ап.29

58,12

2

  Ул. „Хан Аспарух”бл.1А Ап.30

58,12

3

 Ул. „Хан Аспарух”бл.1А Ап.44,

39,94

4

Ул. „Хан Аспарух”бл.1А, ап27

58,12

5

Ул. „Хан Аспарух”бл.1А, ап42

55,12

6

 Ул „Хан Аспарух”бл11, ап14

65,25

7

 Ул. „Кап. П. Войвода”31, ап.3,

14,83

8

Ул. „Кап. П. Войвода”33, Ап.18,

58,12

9

Ул. „Кап. П. Войвода”33, ап.27

13,80

10

 Ул. „Кап. П. Войвода”68, ап11

 53,00

11

Ул. „Кап. П. Войвода”68 Ап.14,

53,00

12

Ул. „Кап. П. Войвода”68 Ап15,

58,42

13

Ул. „Кап. П. Войвода”68 Ап25,

55,12

14

Ул;. „Кап. П. Войвода”68, ап.4

 58,12

15

Ул. „Кап. П. Войвода”68 Ап.8,

53,00

 16          

Ул. „Кап. П. Войвода”68 Ап. 12,

58,42

 

 

 1. Всички земеделски земи, представляващи маломерни имоти под 10 дка., във всички землища на територията на общината, могат да се отдават под наем съгласно чл.24а, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за срок от една година без търг или конкурс от Кмета на общината.
 2. Ползване на открита площ за поставяне на преместваеми обекти, може да се предоставя по реда и съгласно Раздел III от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община рудозем.

Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, се обявяват за частна общинска собственост по реда на чл.6 от Закона за общинската собственост и чл.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Б. Сгради, които Община Рудозем има намерение да продаде:

 

 1. Магазин и клуб, гр.Рудозем - кв. Койнарци
 2. Училище, с. Иваново
 3. Клуб и магазин, с. Бяла река
 4. УПИ V, кв.49 с.Елховец
 5. УПИ VІ, кв.49 с.Елховец
 6. УПИ VІІ, кв.49 с.Елховец
 7. Цех Корита

 

В. Имоти, върху които Община Рудозем има намерение да учреди вещни права:

 

1. Имот с идентификатор 63207.501.43 – пристрояване с площ 14 м2

2. УПИ ІІ-547, кв.72 по Пуп на с.Чепинци-пристрояване с площ 85 м2

При постъпване на искания до кмета на Община Рудозем за учредяване на вещни права от страна на физически и юридически лица ще се процедира по реда на чл.37, чл.38, чл.39 и чл.49а от ЗОС;

 

Г. УПИ, които Община Рудозем има намерение да продаде:

 

 1. УПИ V-стопански нужди, кв.40 по ПУП на с.Елховец – 360 м2
 2. Имот с идентификатор 63207.503.132 по КК на гр.Рудозем -684 м2
 3. Имот с идентификатор 63207.506.401 по КК на гр.Рудозем – 502 м2
 4. Имот с идентификатор 63207.502.183 по КК на гр.Рудозем – 553 м
 5. Имот с идентификатор 63207.506.267 по КК на гр.Рудозем – 8013 м2

 

 При постъпване на искания до Кмета на община Рудозем за учредяване на вещни права от страна на физически и юридически лица ще се процедира по реда на чл.35 и чл.36 от ЗОС;

Д. Имоти, които Община Рудозем има намерение да внасе като непарична

ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА

предоставяне на концесия или да предложи за публично-частно

ПАРТНЬОРСТВО:

Не се предвижда предоставяне на имоти за концесия, да се внася непарична вноска в капитала на търговски дружества или имоти, които да предложи за публично-частно партньорство.

                        
ІV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

Към настоящия етап не се предвиждат имоти за замяна.

            
V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ:

Към настоящия етап не се предвижда общината да придобива имоти.

 

             
VІ.ОБЕКТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА  ИМОТИ:

1. Изграждане на Депо за строителни отпадъци Рудозем

2. Разширяване на гробищни паркове /Рудозем, Чепинци, Войкова лъка и Сопотот /

 

             
VІІ.ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ СЪГЛАСНО § 5 ОТ ДР НА ЗУТ:

1. ”Изграждане на нов водоем при ГКПП „ Елидже” с.Чепинци”

2. „Изграждане на физкултурен салон към СУ”Хр.Ботев” с.Чепинци”

3.”Изграждане на водопровод за водоснабдяване на ГКПП „ Елидже” от водоем П.И.118928 в землището на с.Чепинци”

4. Изграждане на Депо за строителни отпадъци Рудозем

             


VІІІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

       Настоящата Програма обхваща бюджетната 2020 година. Тя се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.
Годишната програма е приета с Решение на Общински съвет - Рудозем №43/31.01.2020 г., Протокол №5

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат