Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
09.07.2024
Приложения

ГОДИШЕН ДОКЛАД
04.07.2024
За оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги и административно обслужване в Община Рудозем

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
04.07.2024
  О Б Я В А       Общинска Администрация- Рудозем уведомява жителите на общината, че с писмено  искане Вх. № КПД - 11- 258 - ( 11 )/03.07.2024г. до Директора на  РИОСВ-  Смолян е внесена информация   по Приложение № 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ Паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк „ Лесопарк “ на гр. Рудозем- изграждане на подходи за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др. “ находящ се в поземлени имоти с идентификатори 63207.99.13 и...

Общинска Администрация- Рудозем уведомява всички граждани, че на 02.07.2024г. / вторник / ще се извърши профилактична обработка против кърлежи и бълхи в междублоковите пространства и спортните площадки.
01.07.2024

ВНИМАНИЕ !!! РИСК ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В ГОРИТЕ!
26.06.2024

Община Рудозем уведомява всички граждани, че ще се извърши дезинсекция против комари в гр. Рудозем.
25.06.2024

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат