Наредби


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 2023г.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ТРЪБНО – КАНАЛНА И СТЪЛБОВНА МРЕЖА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАЗПОЛАГАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ – УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ №335/31.03.2022 г., ПРОТОКОЛ №37

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ


Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Рудозем

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 2021 Г.


НАРЕДБА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА  - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  РУДОЗЕМ


Решение към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост


ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2028 ГОДИНА

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Рудозем


Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета
на община Рудозем


Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на териротията на община Рудозем

Наредба за рекламната дейност


Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите


Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регистрацията и стопанисването на домашните кучета на територията на Община Рудозем
.


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Рудозем

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Рудозем, 2015 г.


Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба № 1 на Общински съвет - Рудозем за Опазване на обществения ред и безопасността на движението


Наредба № 2 на Общински съвет - Рудозем за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Рудозем и за организацията и

безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходци на територията на община Рудозем

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат