Банкова сметка и кодове за вид плащане

БАНКОВА СМЕТКА

БАНКА: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН СМОЛЯН

IBAN: BG67IORT80198400500600 BIC: IORTBGSF

 

Вид плащане

Код

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници

44 14 00

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

Данък върху наследствата

44 22 00

Данък върху превозните средства

44 23 00

Такси за битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 25 00

Туристически данък

44 28 00

Други данъци

44 34 00

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44 40 00

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

Приходи от наеми на земя

44 42 00

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44 55 00

Приходи от продажби на земя

44 56 00

Приходи от продажба на нематериални активи

44 59 00

Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети

44 65 00

Други неданъчни приходи

44 70 00

Такси за технически услуги

44 80 01

Такси за ползване на детски градини

44 80 02

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

44 80 03

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44 80 04

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

44 80 05

Такси за административни услуги

44 80 07

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

Такси за ползване на полудневни детски градини

44 80 09

Такси за гробни места

44 80 11

Такси за притежаване на куче

44 80 13

Други общински такси

44 80 90

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

44 80 81


Забележка:

Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за  плащане.

При плащане по банкова сметка задължително посочвайте регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.

 

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат