Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др.
12.06.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0017 Публично състезание с предмет: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др.Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 08/07/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 09/07/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 12.06.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 12.06.2020 г.Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 01.12.2020 г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано...

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по преустройство и реконструкция на съществуващ градски стадион в гр.Рудозем в мултифункционален спортен комплекс
11.06.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0016 Публично състезание с предмет: "Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по преустройство и реконструкция на съществуващ градски стадион в гр.Рудозем в мултифункционален спортен комплекс"Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 07/07/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 08/07/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 12.06.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 12.06.2020 г. Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 16.11.2020. г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано на 2020.06.12 г. Протокол №1, публикувано на 2020.10.02 г.  Съобщение, публикувано на 2020.10.09 г.Протокол №2, публикувано на 2020.10.14 г.Протокол №3, публикувано на 2020.10.14 г.Окончателен протокол, публикувано на...

“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” по девет обособени позиции“
10.06.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0015 - Открита процедура с предмет: “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” по девет обособени позиции“Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 03/08/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 04/08/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 10:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 15.06.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 15.06.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /препратка към АОП/, публикувано на 29.06.2020 г.Обявление за възложена поръчка/препратка към АОП/, публикувано на 13.11.2020 г.Обявление за приключване на договор за...

„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем по две обособени позиции”
09.06.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0014 Публично състезание с предмет:„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем по две обособени позиции” Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 06/07/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 07/07/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 09.06.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 09.06.2020 г.Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 11.08.2020 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 13.01.2022 г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано на 2020.06.09 в 13:55 ч.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 2020.07.20 г. в 16:46 ч.Протокол...

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“
08.06.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0013 Публично състезание с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 02/07/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 03/07/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 08.06.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 08.06.2020 г.Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 2021.01.27 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 07.07.2023 г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано на  2020.06.08 г. в 15:31 ч.Протокол №1, публикувано...

„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем
08.06.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0012 Публично състезание с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем.Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 30/06/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 01/07/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 08.06.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 08.06.2020 г.Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 11.11.2020 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, /препратка към АОП/, публикувано на 25.11.2021 г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано на  2020.06.08 г. Протокол №1, публикувано на 2020.09.02 г.Съобщение, публикувано...

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат