Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки
11.09.2023
Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ С. ЕЛХОВЕЦ И С. ЧЕПИНЦИ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ”, по проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-7.020-0116 в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014...

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки
28.07.2023
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026 г.”ПРИЛОЖЕНИЯ:1. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ;2. Приложение № 1- Техническа спецификация;3. Приложение № 2 - Образец на Оферта;Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 14.08.2023 г.

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки.
30.03.2023
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари", обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на услуги с тежка механизация” и обособена позиция № 2: „Извършване на услуги, свързани с превози на товари”.ПРИЛОЖЕНИЯ:ПОКАНАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯЦеново предложение Обособена позиция №1Ценово предложение Обособена позиция №2

Обява за пазарни консултации
24.03.2020
   Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“Файлове за сваляне:Приложения, публикувано на 2020.03.24 в 16:17 ч.Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.05.08 в 14:01 ч.

Обява за пазарни консултации
13.03.2020
  Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Преустройство и реконструкция на съществуващ стадион в многофункционален спортен комплекс- гр. Рудозем“Файлове за сваляне:Покана, публикувано на 2020.03.13 в 16:02 ч.Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.03.13 в 16:03 ч.Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.03.13 в 16:03 ч.Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.03.24 в 16:28 ч.

Обява за пазарни консултации
13.03.2020
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.”Файлове за сваляне:Покана, публикувано на 2020.03.13 в 15:30 ч.Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.03.13 в 15:30 ч.Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.03.13 в 15:31 ч.Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.03.20 в 13:32 ч.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат