Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика и спорт
1. д-р Денис Александров Инджов - Председател
2. д-р Халед Али Хамо
3. Николина Ангелова Костадинова
4. Семир Мехмедов Паликаров
5. Данка Костадинова Чакърова
Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19