Географско положение и води

Община Рудозем е разположена в Рило-Родопския масив и заема най-югоизточните части на Западните Родопи по долината на река Арда, река Чепинска и река Елховска. Площта е в размер на 191.3 кв. км. Граничи с общините Смолян, Мадан, Златоград, а на юг - с Република Гърция. В границите на община Рудозем са включени 22 населени места. Селищната мрежа е с подчертано дисперсен характер и почти равномерно разположение на населените места върху общинската територия, доколкото това позволяват природо-географските условия, конфигурацията на терена и ландшафта. Връзката между населените места в Общината, както и на община Рудозем с други общини и вътрешността на страната се осъществява единствено чрез шосеен път. Населението на общината към 31.12.2019 г. е 10355 души
Преданието говори, че първото име, с което днешния гр. Рудозем е бил известен е Витлово. По време на османското владичество селището е преименувано Палас (от1676 до1934г.)
През 1913 г. Палас е обявен за център на общината. През 1934 г. получава името Рудозем, а през 1964 г. става град.
През античността тук е минавал презродопският кервански път свързващ Тракия с Беломорската равнина. В по - новата история е познат пътя Райково - Рудозем - Ксанти.
В общината са открити и регистрирани 20 обекта с различен характер от предримската, римската, късноантичната епоха и Средновековието. Това са селища, некрополи, руини от църкви, крепости и древни пътища.При проучването на керамичния материал е установено, че краят е населен още през ранножелязната епоха - 1200 - 600 г. пр.н.е.
През територията на общината протичат три реки - Арда, Чепинска и Елховска. Трите реки се събират в центъра на град Рудозем. На един от притоците на река Елховска - Голя река е изграден и язовир за питейно водоснабдяване на общините Рудозем и Мадан, който е пуснат в експлоатация през м. септември 2019 г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат