Процедури по ЗОП преди 01.01.2020 г.

„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – лот 10 – изменение по чл. 154 от ЗУТ“, община Рудозем“
20.06.2024
Уникалено № на поръчката в АОП 00254-2018-0013Обявление за изменение на договор №125/22.11.2018 г./препратка към АОП/, публикувано на 20.6.2024 г.Допълнително споразумение към договор №125/22.11.2018 г., публикувано на 20.6.2024 г. Обявление за изменение на договор №125/22.11.2018 г., публикувано на 20.6.2024 г.  

Публикувани обявления по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на вътрешни улици в м. Хаджарско, м. Кокалич, м. Средок в село Елховец и кв. Геоложка в град Рудозем”
24.03.2023
Публикувани обявления по обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на вътрешни улици в м. Хаджарско, м. Кокалич, м. Средок в село Елховец и кв. Геоложка в град Рудозем”, вписани с Уникален номер в АОП 00254-2008-0008.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №66/18.07.2008 г. /препратка в АОП/, публикувано на 24.03.2023 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №66/18.07.2008 г., публикувано на 24.03.2023 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №67/18.07.2008 г. /препратка в АОП/, публикувано на 24.03.2023 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №67/18.07.2008 г., публикувано на 24.03.2023 г.Обявление...

„Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/”  от к. 8+300 до км. 12+100“
02.11.2020
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0010 Публично състезание с предмет:„Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/”  от к. 8+300 до км. 12+100“На 02.11.2020 г. е публикувано съобщение за отваряне на ценови предложения на участниците в Публично състезание с предмет „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/”  от к. 8+300 до км. 12+100“, на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/rehabilitaciya-na-pat-sml-2248-iii-8683-smilyan-bukacite-gorovo-granica-obsht-smolyan-rudozem-315.html

"Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец"
21.02.2020
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0011 с предмет: "Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец"На 21.02.2020 г. е публикуван протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците при възлагане на поръчка с предмет "Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец", на следният адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/proektirane-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-i-izpalnenie-na-smr-pri-oblagorodyavane-na-centralna-cha-316.htmlНа 17.03.2020 г. е публикуван Договор с избран изпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с....

„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”
10.02.2020
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0009 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”На 10.02.2020 г. е публикуван договор с избран изпълнител при провеждане на процедура с предмет:„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап” на следния адрес:http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-na-smr-za-obekt-rekonstrukciya-na-ul-kap-petko-voivoda-neinite-presechki-i-314.html

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции
06.02.2020
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0006 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позицииПубликувани е Протокол №1 на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proe-308.htmlПубликувано е съобщение за отваряне на ценови предложения на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proe-308.html Публикувани са Протоколи №2, №3, №4, Окончателен протокол и Решение за избор на изпълнител на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proe-308.html

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат