Проекти

Oбщина Рудозем успешно финализира Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем", Договор № BG05M9OP001-2.119-0038-C01, по Процедура „BG05M9OP001-2.119 - Патронажна грижа + Компонент 3“
07.04.2023

Община Рудозем предоставя социалната услуга „топъл обяд” на 200 свои жители
05.04.2023

Община Рудозем проведе въвеждащо обучение по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
03.04.2023

Община Рудозем проведе пресконференция по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
31.03.2023

Община Рудозем организира пресконференция по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
27.03.2023

BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
02.03.2023
Настоящата процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции да приключи на 31.05.2023 г. След приключването на този първи етап, СНД ще обяви нова процедура за изпълнение на втори етап на изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Във вторият етап интензитетът на безвъзмездната финансова помощ...