Комисия по устройство на територията, благоустрояване, екология, законност и обществен ред
1. Красимир Милков Шейков - Председател
2. инж. Венцислав Росенов Емилов
3. Радослав Величков Топалски
4. Иво Викторов Сираков
5. Катя Елемагова Хутева
Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19