Търгове по ЗОС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
26.10.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
26.08.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
26.08.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на терени частна общинска собственост
06.08.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години
06.08.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години
06.08.2021