Търгове по ЗОС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
07.06.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 10 /десет/ години
07.06.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години
07.06.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години
07.06.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години
07.06.2021

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
08.03.2021

Търсене