Обяви и съобщения

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Рудозем, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията
17.05.2024
Достъп до файла е наличен на следната връзка: Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Рудозем, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията

СПИСЪЦИ НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ЗАКУПУВАНЕ НА СКЛАД ОТ ТП "ДГС СМИЛЯН" ЗА 2024 г.
09.05.2024
Списък с. БориеСписък с. БърчевоСписък с. Бяла рекаСписък с. ВитинаСписък с. Войкова лъкаСписък с. ГрамадеСписък с. ЕлховецСписък с. ИвановоСписък с. КоритатаСписък с. МочуреСписък с. ОгледСписък с. ПловдивциСписък с. РавнинатаСписък с. РибницаСписък гр. РудоземСписък с. СопототСписък с. ЧепинциСписък с. Поляна

ОБЯВА
08.05.2024
 Решение №61 на Общински съвет – Рудозем от 29.02.2024г.

ОБЯВА
08.05.2024
 Заповед №РД-160 от 07.05.2024г.

ОБЯВА
07.05.2024
 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Инвестиционно предложение
02.05.2024
Общинска Администрация- Рудозем обявява инвестиционно предложение: „Паркоустрояване  и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк-ЛЕСОПАРК„ в ПИ 63207.99.13 в УПИ I , на кв.17 по регулационния план на гр.Рудозем, област Смолян на основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда и водите Копие от документацията можете да намерите на следния линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47378   Дата: 02.05.2024г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат