Обяви и съобщения

ОБЯВА
23.05.2023
Решение №471 на Общински съвет – Рудозем / 02.05.2023 г.

ОБЯВА
04.05.2023
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № РД-113/03.05.2023г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПРЗ за имоти с идентификатори 63207.502.184, 63207.502.4 и 63207.502.5, попадащи в УПИ I – хвостохранилище, улична регулация и XXII, в кв. 44 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.  Желаещите могат да се запознаят с представения проект в Общинска администрация гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заповед № РД-113/03.05.2023г.

ПОКАНА
25.04.2023

ОБЯВА
18.04.2023
Инвестиционно предложение КПД-11-270-11.04.2023

Списък на правоимащите лица по чл. 111, ал. 2, т.2 от Закона за горите и чл. 71, ал. 1, т. 1, 2,3,4 и 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
11.04.2023
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ: СПИСЪЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
06.04.2023
Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект на НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУДОЗЕМ   Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на e-mail: oba@rudozem.bg или в деловодството в Общинска администрация-Рудозем на адрес - гр. Рудозем, бул.”България” № 15.   Настоящото обявление е публикувано по електронен път на 06.04.2023 г. на интернет страницата на Община Рудозем: www.rudozem.bg.     С уважение, Д-Р РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ Кмет на община Рудозем. ПРИЛОЖЕНИЯ:ПРОЕКТ НА НАРЕДБАМОТИВИСПРАВКА ПО ЗНА