Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.
„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“
08.06.2020

Уникален номер в АОП 00254-2020-0013 Публично състезание с предмет: 
„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: /07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)
Условия за отваряне на офертите: /07/2020 (дд/мм/гггг)   :30 (чч:мм)


Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 08.06.2020 г.
Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 08.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 2021.01.27 г.Прикачени документи:

Документация за участиепубликувано на  2020.06.08 г. в 15:31 ч.
Протокол №1, публикувано на 2020.11.06 г. в 11:22 ч.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 2020.12.03 г. в 09:37 ч.
Протокол №2, публикувано на 2020.12.18 г. в 14:25 ч.
Протокол №3, публикувано на 2020.12.18 г. в 14:26 ч.
Окончателен протокол, публикувано на 2020.12.18 г. в 14:27 ч.
Решение за избор на изпълнител №ОП-33/18.12.2020 г., публикувано на 2020.12.18 г. в 14:28 ч.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 2021.01.27 г.
Договор №12/26.01.2021 г., публикувано на 2021.01.27 г.Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19