Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.
„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем по две обособени позиции”
09.06.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0014 Публично състезание с предмет:„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем по две обособени позиции”

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)
Условия за отваряне на офертите: 
07/07/2020 (дд/мм/гггг)   :30 (чч:мм)

Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 09.06.2020 г.

Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 09.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 11.08.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 13.01.2022 г.


Прикачени документи:

Документация за участие, публикувано на 2020.06.09 в 13:55 ч.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 2020.07.20 г. в 16:46 ч.
Протокол №1, публикувано на 2020.07.23 г. в 16:27 ч.
Окончателен протокол, публикувано на 2020.07.23 г. в 16:28  ч.
Решение № ОП-18/23.07.2020 г., публикувано на 2020.07.23 г. в 16:29 ч.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 2020.08.11 в 14:56 ч.
Договор №54/10.08.2020 г., публикувано на 2020.08.11 в 14:57 ч.,
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 2022.01.13 в 13:50 ч.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат