Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.
“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” по девет обособени позиции“
10.06.2020

Уникален номер в АОП 00254-2020-0015 - Открита процедура с предмет: “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” по девет обособени позиции“

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03/08/2020 (дд/мм/гггг) 17:00 (чч:мм)
Условия за отваряне на офертите: 04/08/2020 (дд/мм/гггг) :30 (чч:мм)


Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 15.06.2020 г.
Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 15.06.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /препратка към АОП/, публикувано на 29.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка/препратка към АОП/, публикувано на 13.11.2020 г.


Прикачени документи:

Документация за участие, публикувано на 2020.06.15 г. в 10:47 ч.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 2020.06.29 г. в 14:01 ч.
Протокол №1, публикувано на 2020.09.09 в 14:07 ч. 
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 2020.09.21 в 14:19 ч. 
Протокол №2, публикувано на 2020.09.25 в 16:30 ч.
Протокол №3, публикувано на 2020.09.25 в 16:31 ч.
Доклад, публикувано на 2020.09.25 в 16:32 ч.
Решение №ОП-24/25.09.2020 г., публикувано на 2020.09.25 в 16:32 ч.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №79/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №80/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №81/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №82/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №83/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №84/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №85/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №86/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №87/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19