Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.
“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” по девет обособени позиции“
10.06.2020

Уникален номер в АОП 00254-2020-0015 - Открита процедура с предмет: “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” по девет обособени позиции“

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03/08/2020 (дд/мм/гггг) 17:00 (чч:мм)
Условия за отваряне на офертите: 04/08/2020 (дд/мм/гггг) :30 (чч:мм)


Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 15.06.2020 г.
Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 15.06.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /препратка към АОП/, публикувано на 29.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка/препратка към АОП/, публикувано на 13.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/препратка към АОП/, публикувано на 12.02.2024 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/препратка към АОП/, публикувано на 29.02.2024 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/препратка към АОП/, публикувано на 15.04.2024 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/препратка към АОП/, публикувано на 15.04.2024 г.


Прикачени документи:

Документация за участие, публикувано на 2020.06.15 г. в 10:47 ч.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 2020.06.29 г. в 14:01 ч.
Протокол №1, публикувано на 2020.09.09 в 14:07 ч. 
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 2020.09.21 в 14:19 ч. 
Протокол №2, публикувано на 2020.09.25 в 16:30 ч.
Протокол №3, публикувано на 2020.09.25 в 16:31 ч.
Доклад, публикувано на 2020.09.25 в 16:32 ч.
Решение №ОП-24/25.09.2020 г., публикувано на 2020.09.25 в 16:32 ч.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №79/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №80/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №81/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №82/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №83/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №84/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №85/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №86/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Договор №87/06.11.2020 г., публикувано на 2020.11.13 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 2024.02.12 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 2024.02.29 г.
Обявление за приключване на договор №79/06.11.2020 г., публикувано на 2024.04.15 г.
Обявление за приключване на договор №85/06.11.2020 г., публикувано на 2024.04.15 г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат