Проекти
Обява за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа + в община Рудозем”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0066-C01
15.03.2021

 

       Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Рудозем”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0066-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Рудозем обявява процедура за подбор на персонал за 4,5 работни места на длъжност, както следва:

 

 • „Технически сътрудник” на 8 часов работен ден - 2 бр.;

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Средно
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в сферата на социалните услуги;
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа в сферата на социалните услуги в Център за обществена подкрепа – гр. Рудозем и Дневен център за деца и младежи с увреждания, като подпомагат дейността на центровете по отношение пропускателният режим в тях, изготвяне на графици за посещенията на потребителите и графици за почистване и дезинфекция, подпомагане на персонала в изготвяне на допълнителна документация, свързана с превенцията на COVID 19.
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

 

 • „Хигиенист” на 8 часов работен ден - 2,5 бр.;

 

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Няма изисквания;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.

 

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: до 02.04.2022 г.

Място на работа: Община Рудозем към Център за обществена подкрепа-гр. Рудозем и Дневен център за деца и младежи с увреждания „Слънце” – гр. Рудозем.

 

Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по Проект №BG05M9OP001-6.002-0066-C01 „Патронажна грижа + в община Рудозем”, който се реализира в периода от 02.04.2021 до 02.04.2022 и се изпълнява от Община Рудозем, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси».

 

 

І. Документи за участие в конкурсната процедура:

 

 • Заявление (по образец);
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 • Копие на документи за завършено образование;
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 • Копие на документи за наличие на опит- при наличието на такива;

 

 Начин за провеждане на конкурса:

 • 1 - ви етап: Подбор по документи - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

 

 • 2 - ри етап: Интервю - в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.                                                                                                                                                                                                                                                                  

      III. Място и срок за подаване на документи за участие:

 Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават от 15.03.2021 г. до 19.03.2021 г. всеки работен ден от 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 ч. лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

 

     Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • в сградата на Община Рудозем – гр. Рудозем, бул. „България“ № 15, ет.3, ст.49, отдел „Планиране и разработване на проекти”; 

 

 Заявление за кандидатстване за работа

Декларация за съгласие за обработка на личните данни
Търсене