Проекти
Обява за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа + в община Рудозем”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0066-C01
15.03.2021

       Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Рудозем”, Договор №BG05M9OP001-6.002-0066-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Рудозем обявява процедура за подбор на персонал за 6 работни места на длъжност, както следва:

 

 • „Домашен санитар” на 8 часов работен ден - 4 бр.;

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Няма изисквания;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в домашна среда.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Готовност за предоставяне на услугата на минимум 7 потребители;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

 

 • „Психолог” на 2 часов работен ден - 1 бр.;

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Завършена образователна степен бакалавър или магистър по специалност от професионално направление „Психология“;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставянето на психологическа подкрепа, консултиране на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

 

 • „Медицински специалист” на 3 часов работен ден - 1 бр.

 Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Средно-специално или висше бакалавър/магистър
 • Специалности и квалификации - лица с придобита квалификация „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, „Акушер, който е преминал задължително обучение по програма за предоставяне на патронажни грижи”
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставянето на здравни услуги в домашна среда;
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Прилагане на знанията и уменията в домашна среда

 

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: до 02.04.2022 г.

Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по Проект №BG05M9OP001-6.002-0066-C01 „Патронажна грижа + в община Рудозем”, който се реализира в периода от 02.04.2021 до 02.04.2022 и се изпълнява от Община Рудозем, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси».

 

      Всеки назначен в екипа предоставя почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги, включващи дейностите, одобрени от министъра на здравеопазването в „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”.

     

      Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

      Продължителността на предоставяне на услугите  e 12 месеца.

     Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 02.04.2021г.

 

І. Документи за участие в конкурсната процедура:

 

При кандидатстване желаещите да предоставят почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги,  представят следните задължителни документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 3. Копие на документи за завършено образование;
 4. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./ - при наличието на такива;
 5. Копие от документи за наличие на опит - при наличието на такива.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • 1 - ви етап: Подбор по документи - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. 
 • 2 - ри етап: Интервю - в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     III. Място и срок за подаване на документи за участие:

 

Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават от 15.03.2021 г. до 19.03.2021 г. всеки работен ден от 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 ч. лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

      Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • в сградата на Община Рудозем – гр. Рудозем, бул. „България“ № 15, ет.3, ст.49, отдел „Планиране и разработване на проекти”; 

Заявление за кандидатстване за работа


Декларация за съгласие за обработка на личните данни
Търсене