Обяви и съобщения
ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2021 -2022 г. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ
13.07.2021
Търсене