Проекти
Община Рудозем продължава да осигурява „Топъл обяд” на 200 свои жители по Проект BG05FMOP001-5.001- 0095 - C03 „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Рудозем”
05.10.2021