Обяви и съобщения
ОБЯВА
11.11.2021

О Б Я В А

Уведомяваме жителите на с. Чепинци, община Рудозем, че със Заповед № 491/05.11.2021г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация  (ПР) за имот с пл №975, попадащ в УПИ III -156 и УПИ I-155 в кв. 30 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

 Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или чрез прикачения файл по-долу.

ЗАПОВЕД № 491/05.11.2021г.