Обяви и съобщения
ОБЯВА
17.11.2021

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 500/16.11.2021г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация  (ПР) за имот с идентификатор 63207.503.73, за който е отреден УПИ VIII в кв. 49 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

 

Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Заповед № 500/16.11.2021г.