Проекти
Община Рудозем проведе групова супервизия на персонала, предоставящ социални услуги по направление I на Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем", Договор № BG05M9OP001-6.002-0066-C01, по Процедура „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“
13.10.2021