Заседания
Заседание № 31 / 20.12.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
16.12.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А
 
           На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и първото извънредно онлайн заседание на 20.12.2021 г. /понеделник/ от 16:00 часа при следния
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Използване на част от финансовите средства за месечни обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлене на отпадъците за 2021г.

Докл.: Кмет на община

Протокол

Решение