Обяви и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
04.01.2022

Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на e-mail: oba@rudozem.bg или в деловодството в Общинска администрация-Рудозем на адрес - гр. Рудозем, бул.България” № 15.

 

Настоящото обявление е публикувано по електронен път на 04.01.2022 г. на интернет страницата на Община Рудозем: www.rudozem.bg.

ПОКАНА
МОТИВИ
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА
СПРАВКА