Заседания
Заседание № 33 / 15.01.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
14.01.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

П О К А Н А

 

           На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и третото извънредно онлайн заседание на 15.01.2022 г. /събота/ от 17:00 часа при следния

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  

  1. Повторно приемане на Решение № 296, прието от Общински съвет – Рудозем на заседание, проведено на 30.12.2021 г., по Протокол № 32  /Вх. № 06/14.01.2022 г./
    1.1. Заповед № АП-03-14-15/12.01.2022 г.

Докл.: Кмет на община

  

  1. Повторно приемане на Решение № 297, прието от Общински съвет – Рудозем на заседание, проведено на 30.12.2021 г., по Протокол № 32 /Вх. № 05/14.01.2022 г./

    2.1. Заповед № АП-03-14-15/12.01.2022 г.

Докл.: Кмет на община

Протокол 33

Решения