Заседания
Заседаниe №34/04.02.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
28.01.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН

 П О К А Н А

 

           На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и четвъртото извънредно онлайн заседание на 04.02.2022 г. /петък/ от 17:00 часа при следния

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация /Вх. № 11/28.01.2022 г./

    1.1. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация;
    1.2. Мотиви към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация;

    1.3. Разпечатка от интернет страницата на Община Рудозем;
  2. 1.4  Справка

 

Докл.: Председател на Общински съвет

Протокол 34

Решения