Обяви и съобщения
ОБЯВА
06.04.2022

 

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № РД-113/05.04.2022г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – ПР за имот с идентификатор 63207.501.162 по КККР на гр. Рудозем, за който е отреден  УПИ II-озеленяване  в кв. 37 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

 

Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

  Заповед № РД-113/05.04.2022г.