Обяви и съобщения
ОБЯВА
06.04.2022


Уведомяваме жителите на с. Пловдивци, община Рудозем, че със Заповед № РД-117/06.04.2022г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)  за   УПИ V- производствена дейност и УПИ IV-обществено обслужване в кв. 15 по плана на с. Пловдивци, общ. Рудозем.

Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Заповед № РД-117/06.04.2022г.