Новини
Процедура за избор на членове на Съвета на децата
18.03.2022

ПОКАНА

 

Във връзка с писмо № РД-01-22-557/15.03.2022 г. на Областния управител на област Смолян, Ви информирам, че стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, който от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

 Съветът включва представители на младите хора от всяка административна област на страната и насърчава детското участие в процесите на създаването и прилагането на политики свързани с младите хора.

Предстои провеждане на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата за 2022 г.

Срокът за подаване на документите на кандидати за участие в процедурата за избор на членове на Съвета на децата, следва да бъдат  подадени  в Общинска администрация - Рудозем най – късно до 24 май 2022 година, като формуляр и мотивационно писмо могат да подават ученици на възраст от 13г. до 18 г., имащи право да кандидатстват само в едно от следните направления:

 • членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
 • представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
 • представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;
 • индивидуални кандидатури, т.е. подава се лично от ученика

 Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Децата могат да кандидатстват и индивидуално. При индивидуалното кандидатстване е изключително важно кандидатът да опише как ще работи с другите деца от областта си. Важно е да се знае, че ролята на детето е представителна, т.е. то изразява интересите на децата от областта си, а не само своето лично мнение. Затова е важно кандидатът да опише в мотивационното си писмо механизма, по който той/тя ще синхронизира мненията на децата от дадена административна област.

При попълването на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства,  всяко дете има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. С това отбелязване, кандидатът автоматично участва в класирането и за свободните квотни места.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
 • Детето да е получило международна закрила;
 • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Информация за изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на Съвета на децата и за самата процедура можете да прочетете от приложените по – долу документи:

Съгласно процедурата по избор на общинско ниво кандидатите за членове на Съвета изпращат документите за кандидатстване до 24 май 2022 г. по пощата на адрес:

Общинска администрация-Рудозем, гр. Рудозем , бул. „България” №14,

или по електронен път на адрес:  d.hadjieva@rudozem.bg

Получените кандидатури след тази дата няма да бъдат разглеждани.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Мотивационно писмо;