Търгове по ЗОС
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
30.05.2022