Търгове по ЗОС
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост
08.09.2022