Обяви и съобщения
ОБЯВА
14.11.2022

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № РД-375/04.11.2022г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване  (ПРЗ) за имот с идентификатор 63207.504.226 за който е отреден УПИ IV в кв. 2 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

 Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.


Заповед № РД-375/04.11.2022г.