Обяви и съобщения
ОБЯВА
14.11.2022

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №411 на Общински съвет – Рудозем от 27.10.2022г. е разрешено изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация  (ПР) за имоти с идентификатори 63207.506.90,506.273,506.274,506.268, попадащи в УПИ VI- озеленяване и улична регулация, в кв. 67  по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

 Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Решение №411 на Общински съвет – Рудозем